I N F O R M A C J A

W DNIU 12.10.2012R MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ BĘDZIE OTWARTY DO GODZINY 13 !kurs florystyczny

kurs komputerowy

kurs magazynier z obsługą wózka

kurs opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej

kurs prawa jazdy kat. CE

kurs prawa jazdy kat. B

kurs profesjonalnej sprzedaży z obsługą komputeraOGŁOSZENIA:


Rozstrzygnięcie przetargu Nr POKL.07.01.01-30-153/09OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Numer ogłoszenia: 314152 - 2012; data zamieszczenia: 24.08.2012


Treść

Specyfikacja

Informacja

Załączniki 1

Załączniki 2
POBIERZ DRUKPOBIERZ DRUK

            


            


            


            


            


Koźmin Wlkp., dnia 29. 11. 2011r.

Nr sprawy 271.2.2011


I N F O R M A C J A

o rozstrzygnięciu przetargu


Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług dostarczenia gorących posiłków( obiadów) do szkół na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2012.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 113, poz.759 ze zmianami) informuję o wyniku postępowania. W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:


Restauracja Pod Dzwonem
Przemysław Paszek
ul. Chwaliszewska 10

63 – 700 KrotoszynLiczba punktów w kryterium oceny - „cena”:100pkt.

Uzasadnienie wyboru: jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez w/w firmę była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania przedstawione przez zamawiającego.

W toku postępowania wykluczono następujących wykonawców:

 1. Firma Handlowo-Usługowa
  Dymarczyk i Górczyński s.c.
  ul. Częstochowska 61
  62 – 800 Kalisz

  Uzasadnienie faktyczne i prawne.

  Wykonawca został wykluczony na podstawie art.24 ust.2 pkt.2 - „ z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców którzy: nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert ...”. Do dnia 28.11.2011r. do godziny 8.45 nie zostało wniesione wadium (kwota wadium została uznana na rachunku zamawiającego po upłynięciu terminu na składanie ofert).

  Na podstawie art. 24 ust.4 oferta w/w wykonawcy została odrzucona.

 2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
  „PETROL” Sp. z o.o.
  Nowa Obra 75A
  63 – 720 Koźmin Wlkp.

  Uzasadnienie faktyczne i prawne.

  Wykonawca został wykluczony na podstawie art.24 ust.2 pkt.2 - „ z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców którzy: nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert ...”. Do dnia 28.11.2011r. do godziny 8.45 nie zostało wniesione wadium (kwota wadium została uznana na rachunku zamawiającego po upłynięciu terminu na składanie ofert).

  Na podstawie art. 24 ust.4 oferta w/w wykonawcy została odrzucona.
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty oraz po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości oferty.


Kierownik Miejsko-Gminnego                   
Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp.     

Weronika Kazubek                  
Koźmin Wlkp., dnia 21. 11. 2011r.

Nr sprawy 271.1.2011


I N F O R M A C J A

o rozstrzygnięciu przetargu


Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w 2012r.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 113, poz.759 ze zmianami) informuję o wyniku postępowania. W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę nr 3 złożoną przez:


Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze
Jolanta Aleksanderek
63-900 Rawicz, ul. Grota Roweckiego 9kLiczba punktów w kryterium oceny - „cena”:100pkt.

Uzasadnienie wyboru: jedynym kryterium oceny oferty była cena – oferta przedstawiona przez w/w firmę była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania przedstawione przez zamawiającego.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

 1. TELEmedica s.c.
  ul. Świętego Rocha 11/1 lok.409
  15 – 879 Białystok
  Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 89,1pkt

 2. Polski Czerwony Krzyż
  Wielkopolski Zarząd Okręgowy w Poznaniu
  ul. Górna Wilda 99A-B
  61 – 563 Poznań
  Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 95,5pkt


Kierownik Miejsko-Gminnego                   
Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp.     

Gabriela Kasprzak                  
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mgopskozminwlkp.pl, www.kozminwlkp.pl

Koźmin Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na usługę dostarczania gorących posiłków (obiadów) do szkół na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2012.
Numer ogłoszenia: 382982 - 2011; data zamieszczenia: 17.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp., ul. Krotoszyńska 16, 63-720 Koźmin Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 62 7216710, faks 62 7216710

 • Adres strony internetowej zamawiającego: mgopskozmin@post.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na usługę dostarczania gorących posiłków (obiadów) do szkół na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczania gorących posiłków (obiadów) do szkół na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2012. Wykaz szkół wraz z godzinami dostarczania posiłków: a)Szkoła Podstawowa w Mokronosie, godzina dostarczenia posiłków do szkoły - 12:00 b)Szkoła Podstawowa w Borzęcicach, godzina dostarczenia posiłków do szkoły - 12:00 c)Szkoła Podstawowa w Starej Obrze, godzina dostarczenia posiłków do szkoły - 13:00 d)Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźminie Wlkp. ul. Glinki, godzina dostarczenia posiłków do szkoły - 11:30 e)Szkoła Podstawowa Nr 3 w Koźminie Wlkp. ul. Klasztorna, godzina dostarczenia posiłków do szkoły - 11:20 f)Gimnazjum w Koźminie Wlkp. ul. Kopernika, godziny dostarczenia posiłków do szkoły- 11:15 oraz 12:15 2.Ilość dostarczanych porcji to ok.180 w każdy dzień nauki szkolnej. Przewiduje się możliwość zmniejszenia lub zwiększenia posiłków (+) (-) 20%. Szacunkowa ilość wydanych porcji w trakcie trwania zamówienia wynosi 36 000. 3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość posiłku, temperaturę w chwili podania oraz jego walory smakowe i estetyczne. Wykonawca jest odpowiedzialny za sporządzanie posiłków zgodnie z jadłospisem, który musi być przedłożony przez Wykonawcę Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu, który jest niezgodny z nn. specyfikacją. 4.Dyrektorzy szkół, sprawdzają zgodność podanego posiłku z dostarczonym przez Wykonawcę jadłospisem. 5.Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowywania obiadów jednodaniowych wydawanych w systemie: - 3 razy w tygodniu dania mięsne składające się z: mięsa od 100 gram ,ziemniaki lub kasza lub ryż - 200 gram, surówka lub jarzyna 100 gram, kompot lub sok - 150 ml. - 1 raz w tygodniu danie bezmięsne typu: naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi, pyzy, kluski itp. - 300 gram, kompot lub sok - 150 ml., - 1 raz w tygodniu zupa z wkładką - 400 ml plus pieczywo. Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z artykułów zakupionych przez Wykonawcę. 6.Obiady muszą być przygotowywane zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225), normami żywienia oraz zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9, 55.52.31.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagana wpłata wadium w wysokości 4000 zł.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia - nie spełnia (klasyfikacja przedmiotu działalności gospodarczej firmy odpowiadająca klasyfikacji przedmiotu zamówienia)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia- nie spełnia (zrealizowana minimum 1 usługa w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie na kwotę nie mniejszą niż 100 000zł wraz z potwierdzeniem, że została ona wykonana należycie)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


  SEKCJA IV: PROCEDURA


  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie

  IV.3) ZMIANA UMOWY
  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  nie

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mgopskozminwlkp.pl, www.kozminwlkp.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Krotoszyńska 16 63- 720 Koźmin Wielkopolski.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2011 godzina 08:45, miejsce: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Krotoszyńska 16 63- 720 Koźmin Wielkopolski pokój nr 1.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

  Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Do pobrania:

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (doc)

  Koźmin Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na wykonanie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2012
  Numer ogłoszenia: 369942 - 2011; data zamieszczenia: 08.11.2011

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


  I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp., ul. Krotoszyńska 16, 63-720 Koźmin Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 62 7216710, faks 62 7216710

  • Adres strony internetowej zamawiającego: mgopskozmin@post.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na wykonanie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2012.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem dla osób na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.20.00-9.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: zamówienie nie jest zabezpieczone wadium

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi posiadać uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy ( załącznik nr 3 do SIWZ) potwierdzające spełnienie tego warunku.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do jego realizacji.Ocena powyższego warunku dokonywana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia , na podstawie dołączonego do oferty Oświadczenia wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ). Informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres jest krótszy- w tym okresie. Wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wykazu wykonanych w okresie 3 lat usług, a jeżeli okres działalności był krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz zaświadczenie, że usługi te zostały wykonane należycie (załącznik nr 5 do SIWZ).

  • III.3.3) Potencjał techniczny
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi dysponować odpowiednim potencjałem. Ocena powyższego warunku dokonywana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia , na podstawie dołączonego do oferty Oświadczenia wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ).

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi dysponować odpowiednim potencjałem. Ocena powyższego warunku dokonywana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia , na podstawie dołączonego do oferty Oświadczenia wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ).

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. Ocena powyższego warunku dokonywana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia , na podstawie dołączonego do oferty Oświadczenia wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ).

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

  III.6) INNE DOKUMENTY
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1.wypełniona i podpisana oferta przetargowa - zał. numer 1 do SIWZ 2. pełnomocnictwo, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


  SEKCJA IV: PROCEDURA


  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie

  IV.3) ZMIANA UMOWY
  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  tak
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  Zamawiający na podstawie art.144 ust 1ustawy przewiduje istotne zmiany do umowy - możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia lub ustawowej zmiany stawki podatku VAT (zwiększenie lub zmniejszenie ).Przewiduje się możliwość zmiany umowy w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia o różnicę między obowiązującą w dniu podpisania umowy stawką podatku VAT a ustawowo wprowadzoną stawką podatku VAT, z dniem jej wprowadzenia w życie.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mgopskozminwlkp.pl, www.kozminwlkp.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Krotoszyńska 16, 63-720 Koźmin Wlkp., Biuro Nr 1.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2011 godzina 11:45, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Krotoszyńska 16 63-720 Koźmin Wlkp. Biuro Nr 1.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

  Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Do pobrania:

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (doc)

  Człowiek – najlepsza inwestycja


  INFORMACJA


  Gmina Koźmin Wielkopolski/Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim od 2009 r. realizuje projekt systemowy "Stop bezrobociu - chcę pracować!" nr POKL.07.01.01-30-153/09, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

  W br. w projekcie bierze udział 12 osób bezrobotnych (10 kobiet i 2 mężczyzn), w tym 7 osób bezrobotnych i 5 osób nieaktywnych zawodowo.

  Głównym celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich 12 osobom wykluczonym społecznie z terenu miasta i gminy Koźmin Wlkp. w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

  Wobec uczestników projektu zaplanowano następujące instrumenty aktywnej integracji:

  • aktywizacja społeczna (warsztaty z psychologiem),

  • aktywizacja zawodowa (warsztaty z doradcą zawodowym),

  • aktywizacja edukacyjna (szkolenia zawodowe).

  Beneficjenci projektu uczestniczyli już w warsztatach z psychologiem, warsztatach z doradcą zawodowym, otrzymali zasiłek celowy w ramach uczestnictwa w projekcie oraz odbyli badania lekarskie z zakresu medycyny pracy. 9 kobiet zakończyło również udział w kursie florystycznym oraz 1 mężczyzna w kursie na kierowcę wózka widłowego.

  Obecnie 10 kobiet uczestniczy w kursie na opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej z modułem językowym, a także 2 mężczyzn odbywa kurs prawa jazdy kat. C + uprawnienia.

  Dla kobiet zostanie jeszcze zrealizowany kurs rękodzieła artystycznego (filcowanie i decoupage). Na miesiąc grudzień zaplanowano również wypłatę zasiłków celowych.


  Koordynator Projektu         

  Gabriela Kasprzak           


  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
  Europejskiego Funduszu Społecznego              


              


              


              
  Koźmin Wlkp., 22.09.2011 r.


  Człowiek – najlepsza inwestycja


  ZAPYTANIE O CENĘ


  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim
  ul. Krotoszyńska 16, 63-720 Koźmin Wielkopolski

  zaprasza

  do złożenia oferty cenowej (z określeniem ilości godzin) wraz z cateringiem dotyczącej realizacji szkoleń zawodowych:

  • kurs rękodzieła artystycznego (filcowanie i decooupage) – 10 kobiet,

  • kurs obsługi koparko – ładowarki – 1 mężczyzna,

  • kurs prawa jazdy Kat. C (kwalifikacje + uprawnienia) – 1 mężczyzna

  dla 12 osób bezrobotnych – uczestników projektu systemowego „Stop bezrobociu – chcę pracować!”.

  1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przewiduje przeprowadzenie szkoleń zawodowych w okresie od października do listopada 2011 r. na terenie Koźmina Wlkp.

  2. Ze złożonych ofert tut. Ośrodek wybierze jedną, która będzie najbardziej korzystna.

  3. Termin składania ofert: 30.09.2011 r.


  Koordynator Projektu         

  Gabriela Kasprzak           


  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
  Europejskiego Funduszu Społecznego

  Koźmin Wlkp., 14.06.2011 r.


  Człowiek – najlepsza inwestycja


  ZAPYTANIE O CENĘ


  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim
  ul. Krotoszyńska 16, 63-720 Koźmin Wielkopolski

  zaprasza

  do złożenia oferty cenowej (z określeniem ilości godzin) wraz z cateringiem dotyczącej realizacji szkoleń zawodowych:

  • kurs na kierowcę wózka widłowego,

  • kurs na magazyniera z obsługą kasy fiskalnej,

  • kurs florystyczny,

  • kurs na opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej (z modułem językowym/bez modułu językowego)

  dla 12 osób bezrobotnych – uczestników projektu systemowego „Stop bezrobociu – chcę pracować!”.

  1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przewiduje przeprowadzenie szkoleń zawodowych w okresie od lipca do listopada 2011 r. na terenie Koźmina Wlkp.

  2. Ze złożonych ofert tut. Ośrodek wybierze jedną, która będzie najbardziej korzystna.

  3. Termin składania ofert: 24.06.2011 r.


  Koordynator Projektu         

  Gabriela Kasprzak           


  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
  Europejskiego Funduszu Społecznego

  Koźmin Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na wykonanie usług Przygotowanie i dostawa ciepłych posiłków(obiadów) do szkół na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2011

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


  I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp., ul. Krotoszyńska 16, 63-720 Koźmin Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 62 7216710, faks 62 7216710

  • Adres strony internetowej zamawiającego: mgopskozmin@post.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na wykonanie usług Przygotowanie i dostawa ciepłych posiłków(obiadów) do szkół na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2011.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie ciepłych posiłków obiadów i dostawę w termoizolacyjnych termosach do poszczególnych placówek oświatowych i własnym transportem w pojemnikach dostosowanych do przewożenia ciepłych posiłków.

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: nie dotyczy

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi posiadać uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy ( załącznik nr 3 do SIWZ) potwierdzające spełnienie tego warunku

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do jego realizacji. Ocena powyższego warunki dokonywana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia , na podstawie dołączonego do oferty Oświadczenia wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ). Informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres jest krótszy- w tym okresie. Wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wykazu wykonanych w okresie 3 lat usług, a jeżeli okres działalności był krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz zaświadczenie, że usługi te zostały wykonane należycie (załącznik nr 5 do SIWZ)

  • III.3.3) Potencjał techniczny
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi dysponować odpowiednim potencjałem. Ocena powyższego warunki dokonywana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia , na podstawie dołączonego do oferty Oświadczenia wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ).

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi dysponować odpowiednim potencjałem. Ocena powyższego warunki dokonywana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia , na podstawie dołączonego do oferty Oświadczenia wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ).

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. Ocena powyższego warunki dokonywana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia , na podstawie dołączonego do oferty Oświadczenia wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ).

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  III.6) INNE DOKUMENTY
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1.wypełniona i podpisana oferta przetargowa ((załącznik nr 1 do SIWZ) 2.pełnomocnictwo (gdy ofertę podpisuje pełnomocnik)

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


  SEKCJA IV: PROCEDURA


  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie

  IV.3) ZMIANA UMOWY
  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  nie

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mgopskozminwlkp.pl, www.kozminwlkp.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Krotoszyńska 16, 63-720 Koźmin Wlkp., Biuro Nr 1.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2010 godzina 11:45, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Krotoszyńska 16, 63-720 Koźmin Wlkp., Biuro nr 1.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (doc)

  ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (doc)

  Koźmin Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na wykonanie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.
  w roku 2011
  Numer ogłoszenia: 379656 - 2010; data zamieszczenia: 23.11.2010

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


  I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp., ul. Krotoszyńska 16, 63-720 Koźmin Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 62 7216710, faks 62 7216710.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: mgopskozmin@post.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na wykonanie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2011.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem dla osób na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.11.00-3, 85.31.12.00-4.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: nie dotyczy

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi posiadać uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy ( załącznik nr 3 do SIWZ) potwierdzające spełnienie tego warunku

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do jego realizacji. Ocena powyższego warunki dokonywana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia , na podstawie dołączonego do oferty Oświadczenia wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ). Informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres jest krótszy- w tym okresie. Wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wykazu wykonanych w okresie 3 lat usług, a jeżeli okres działalności był krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz zaświadczenie, że usługi te zostały wykonane należycie (załącznik nr 5 do SIWZ)

  • III.3.3) Potencjał techniczny
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi dysponować odpowiednim potencjałem. Ocena powyższego warunki dokonywana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie dołączonego do oferty Oświadczenia wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ).

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi dysponować odpowiednim potencjałem. Ocena powyższego warunki dokonywana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie dołączonego do oferty Oświadczenia wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ).

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. Ocena powyższego warunki dokonywana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia , na podstawie dołączonego do oferty Oświadczenia wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ).

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.6) INNE DOKUMENTY
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1.wypełniona i podpisana oferta przetargowa ((załącznik nr 1 do SIWZ) 2.pełnomocnictwo (gdy ofertę podpisuje pełnomocnik)

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


  SEKCJA IV: PROCEDURA


  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie

  IV.3) ZMIANA UMOWY
  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  nie

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mgopskozminwlkp.pl, www.kozminwlkp.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Krotoszyńska 16, 63-720 Koźmin Wlkp., Biuro Nr 1.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2010 godzina 11:45, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Krotoszyńska 16, 63-720 Koźmin Wlkp., Biuro Nr 1.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (doc)

  Człowiek – najlepsza inwestycja


  Informacja


  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim przystąpił od 2009 roku do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach priorytetu 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

  Projekt pod nazwą „Stop bezrobociu – chcę pracować!” realizowany przez MGOPS Koźmin Wlkp. ma na celu integrację społeczną i zawodową osób długotrwale bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących klientami pomocy społecznej. Przyczynia się do pobudzania aktywności zawodowej poprzez podniesienie wiedzy oraz umiejętności społecznych u beneficjentów projektu. Podjęte działania służą powrotowi tych osób na otwarty rynek pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach zawodowych.

  Grupę docelową projektu stanowią kobiety (9 osób) i mężczyźni (5 osób) spełniający następujące warunki:

  • będące w wieku aktywności zawodowej,

  • zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne co najmniej 12 miesięcy,

  • osoby nieaktywne zawodowo,

  • kwalifikujące się do pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

  • będących w grupie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. osobą bezdomną, osobą zagrożoną uzależnieniem, osobą po opuszczeniu zakładu karnego.

  Osoby zakwalifikowane do uczestniczenia w projekcie podpisały z pracownikiem socjalnym kontrakty socjalne.

  W roku bieżącym beneficjenci projektu ukończyli szkolenia w zakresie:

  • Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych (14 osób),

  • Aktywne Metody Poszukiwania Pracy (14 osób),

  • Szkolenia zawodowe:

   • Prawo jazdy Kat. E (1 osoba),

   • Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym + wymiana butli gazowych (8 osób),

   • Magazynier z obsługą kasy fiskalnej (13 osób).

  Wszyscy uczestnicy projektu odbyli badania lekarskie z zakresu medycyny pracy. W miesiącu październiku 13 osób ukończyło szkolenie informatyczne. Ze względów zdrowotnych zmniejszyła się grupa docelowa uczestnicząca w projekcie o 1 osobę. Przed nami jeszcze szkolenie dla Pań w zakresie „Pomoc kuchenna”.

  Rezultaty twarde projektu to przeprowadzenie szkoleń potwierdzonymi zaświadczeniami. Rezultaty miękkie to:

  • lepsza autoprezentacja,

  • wzmocnienie własnej wartości,

  • lepsza komunikacja międzyludzka i społeczna,

  • umiejętność radzenia sobie ze stresem,

  • umiejętność pracy w grupie,

  • motywacja do aktywnego poszukiwania pracy,

  • sumienność i odpowiedzialność.

  Projekt ma charakter długofalowy i odznacza się trwałością, gdyż nabyta przez uczestników wiedza przez szkolenia i warsztaty zawodowe wpływa na możliwość powrotu na otwarty rynek pracy i w rezultacie podjęcie pracy zawodowej. Wpływa to także na pobudzanie aktywności oraz usamodzielnienie klientów tut. Ośrodka, objętych projektem.

  Po przeprowadzeniu ankiet ewaluacyjnych dotyczących roku 2009, uzyskano informację, iż 4 osoby podjęły pracę i nadal pracują.

  Wartością dodatkową projektu jest podniesienie kwalifikacji przez personel pracujący przy projekcie. Pracownicy nabyli nowych umiejętności, które mogą wykorzystać w pracy zawodowej i życiu społecznym.


  Koordynator Projektu         

  Gabriela Kasprzak           


  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
  Europejskiego Funduszu Społecznego
  O G Ł O S Z E N I E


  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. informuje, że od dnia 15.11.2010 r. do 03.12.2010 r. organizuje zapisy na dary żywnościowe dla najuboższej ludności w ramach programu unijnego PEAD.

  Jednocześnie informujemy, że w związku z koniecznością wprowadzenia ujednoliconych zasad przekazywania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej Departament Pomocy i Integracji Społecznej we współpracy z Bankami Żywności ,Caritas ,Polskim Komitetem Pomocy Społecznej oraz Polskim Czerwonym Krzyżem ustalił jednolite zasady postępowania przy jego realizacji. Wprowadzenie ich w życie ma służyć dotarciu do jak największej grupy osób i wyeliminowania nieprawidłowości.

  O pomoc w formie żywności mogą ubiegać się osoby których :

  1. kryterium dochodowe uprawniające do udzielenia pomocy nie przekracza 150 % kwoty, o której mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. 715,50zł- dla osoby samotnej, 526,50 zł – dla jednego członka rodziny.

  2. występuje jeden z czynników uprawniających do udzielenia pomocy zgodnie z art.7 ustawy o pomocy społecznej: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.

  Zapisy będą się odbywać w pokoju nr 1 w MGOPS w w/w terminie, prosimy osoby chętne do tej formy pomocy o zabranie ze sobą dowodu osobistego i dokumentu poświadczającego wysokość dochodu netto za miesiąc październik (zaświadczenie o zarobkach, decyzję od renty itp.).

  Informacja z dnia 30.09.2010 r. o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego


  Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. informuje o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko głównego księgowego.

  Z dniem 1.10.2010r. został nawiązany stosunek pracy z Panią Justyną Marcinkowską zam. Zduny. Wybrana kandydatka spełniła wymagania formalne niezbędne do zajęcia w/w stanowiska pracy.

  Nabór na stanowisko głównego księgowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim


  Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim.

  Wymagania niezbędne:

  1)obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona, jeżeli posiada potwierdzenie znajomości języka polskiego dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej/,

  2) kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:

  a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

  b) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

  c) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

  3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  4) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

  5) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  6) cieszy się nieposzlakowaną opinią

  Wymagania dodatkowe:

  1. Znajomość problematyki samorządowej.

  2. Znajomość ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przepisów o klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości, prawa zamówień publicznych.

  3. Umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office, programu BESTIA, programu finansowego oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i internetu.

  4. Umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań.

  5. Umiejętność pracy w zespole.

  6. Mile widziany staż pracy w księgowości budżetowej.


  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1/ prowadzenie rachunkowości jednostki,

  2/ wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

  3/ wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

  4/ wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

  5/ opracowywanie projektów planów finansowych,

  6/ opracowywanie wyników finansowych, sprawozdań i analiz wykonania budżetu Ośrodka

  7/ prowadzenie kontroli wstępnej, bieżącej i następnej w zakresie rachunkowości i finansów publicznych,

  8/ opracowywanie procedur prowadzenia nadzoru i kontroli w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości i niezbędnych instrukcji.


  Wymagane dokumenty:

  - wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  - dyplom ukończenia uczelni, oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
  - dokument potwierdzający staż pracy w księgowości,
  - oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  - oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,


  Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolski ul. Krotoszyńska 16 biuro nr 1 do 15 września 2010r do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Ośrodka ) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim”.


  Koźmin Wielkopolski, dnia 30 sierpnia 2010 r.

  /-/ Gabriela Kasprzak

  Informacja


  Informujemy, że od dnia 2 czerwca 2010 roku realizowany będzie program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy. Zajęcia odbywać się będą w formie konsultacji indywidualnych i zajęć grupowych w środy od godz. 15.30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d/1.

  Osoby zainteresowane realizacją programu proszone są o kontakt z Tadeuszem Ciesiółką – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Os. Sikorskiego 7, Tel. 62 722-75-30, mail: oik@krotoszyn.pl

  Człowiek – najlepsza inwestycja


  Informacja


  W roku bieżącym Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. nadal realizuje projekt „Stop bezrobociu – Chcę pracować !” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Celem ogólnym projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom wykluczonym społecznie. Chcemy zapewnić równy dostęp do zatrudnienia wszystkim osobom doświadczającym różnego rodzaju dyskryminacji na rynku pracy. Tegoroczną grupę docelową stanowi 14 osób, w tym 10 osób długotrwale bezrobotnych i 4 osoby nieaktywne zawodowo. Projekt skierowany jest do 9 kobiet i 5 mężczyzn. Rekrutacja uczestników odbyła się w oparciu o dane zgromadzone przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i doświadczenie pracowników socjalnych, którzy znają środowiska, które wymagają największego wsparcia i pomocy w ramach projektu. Uczestnicy projektu musieli spełniać 3 warunki:

  1. Są podopiecznymi M-GOPS i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

  2. Są w wieku aktywności zawodowej.

  3. Są zagrożeni wykluczeniem społecznym, co najmniej z jednego z powodów jak: ubóstwo, wielodzietność, bezrobocie, przemoc w rodzinie i inne zgodne z art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

  Każdy z uczestników zostanie objęty trzema rodzajami wsparcia, adekwatnie do swoich potrzeb. Zaproponowane zostaną trzy instrumenty aktywnej integracji – aktywizacja zawodowa, społeczna i zdrowotna.

  Zgodne z harmonogramem realizacji projektu w miesiącu kwietniu w okresie od 19 kwietnia do 23 kwietnia br. zostało przeprowadzone szkolenie - Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych. Wszyscy uczestnicy zakończyli w/w szkolenie.

  W roku bieżącym przeprowadzimy szkolenie zawodowe w oparciu o określony w ramach szkoleń z Aktywnych Metod Poszukiwania Pracy profil ścieżki rozwoju zawodowego i dobrane pod kątem zainteresowań uczestniczek i uczestników i możliwości znalezienia pracy na lokalnym rynku.

  Pracownicy socjalni zaobserwowali większe zainteresowanie projektem i zaktywizowanie osób bezrobotnych w stosunku do roku ubiegłego. Fakt ten budzi w pracownikach ośrodka nadzieję na zmianę postaw osób bezrobotnych korzystających z naszego wsparcia.


  Koordynator Projektu         

  Gabriela Kasprzak           

  Człowiek – najlepsza inwestycja


  Koźmin Wlkp., dnia 08.01.2010r.


  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że przyjmie do pracy pracownika socjalnego do projektu pt. „Stop bezrobociu – chcę pracować” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Wymagane wykształcenie:

  1. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych

  2. ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna

  3. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

   • pedagogika

   • pedagogika specjalna

   • politologia

   • polityka społeczna

   • psychologia

   • socjologia

   • nauki o rodzinie

  Termin składania podań do 28.02.2010r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp.


  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Koźmin Wlkp., dnia 16. 12. 2009r.

  Nr sprawy MGOPS-341/1/2009


  I N F O R M A C J A

  o rozstrzygnięciu przetargu


  Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w 2010r.

  Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. nr.223, poz.1655 ze zmianami) informuję o wyniku postępowania. W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:


  Polski Czerwony Krzyż
  Wielkopolski Zarząd Okręgowy
  61-563 Poznań ul. Górna Wilda 99
  Cena brutto 1rob/ godz. -11,69 zł.  Gabriela Kasprzak                  

  Kierownik Miejsko-Gminnego                   
  Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp.     
  MGOPS- 341/ 1/ 2009

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
  NA WYKONANIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA TERENIE MIASTA
  I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI W ROKU 2010


  Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. ul.Krotoszyńska 16,
  63- 720 Koźmin Wlkp. tel/ fax ( 062) 721- 67- 10,
  e- mail: mgopskozmin@post.pl
  www.kozminwlkp.pl, www.mgopskozminwlkp.pl

  zaprasza do wzięcia udziału w:

  “Przetargu nieograniczonym na wykonanie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy osoby drugiej na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2010”

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. nr 1 lub pobrać bezpośrednio ze strony internetowej www.mgopskozminwlkp.pl, www.kozminwlkp.pl. Przedmiot zamówienia obejmuje pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem dla osób na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.

  CPV: 85.31.20.00-9 – usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

  Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami ze strony zamawiającego są:

  1. Hanna Kujawiak tel. (062) 721- 67- 10

  2. Zbigniew Krawicki tel.(062) 721- 67- 10

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

  W zamówieniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22, nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający dodatkowe warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Jedynym kryterium oceny złożonych ofert będzie cena ( cena 100 %).

  Ofertę należy umieścić w kopercie z dopiskiem:

  “Przetarg nieograniczony na wykonanie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy osoby drugiej na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp w roku 2010”.

  Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego pok. nr 1.

  Termin składania ofert upływa dnia 15.12.2009 r. o godz. 11.45

  Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.12.2009 r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego
  pok. nr 4.

  Termin związania ofertą ustala się zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1- 30 dni.

  Termin przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych 01. 12. 2009 r.


  Załączniki do pobrania:

  ZMIANA SPECYFIKACJI.doc

  specyfikacja.doc

  „Stop bezrobociu chcę pracować !”


  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który jest zgodny z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. Celem Projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej, przez co rozumiemy pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w tym, żeby mogły samodzielnie poradzić sobie na rynku pracy.

  Mamy nadzieję, że przyczyni się to do podniesienia poziomu aktywności zawodowej i zapewnienia równych szans na zatrudnienie w naszym mieście i gminie.

  Wybór uczestników projektu został podyktowany sytuacją lokalną. W projekcie uczestniczy 12 osób. Większość uczestników stanowią kobiety. Każdy uczestnik został objęty trzema instrumentami aktywnej integracji: aktywizacją zawodową, społeczną i zdrowotną. Poprzez realizację podpisanych kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu oraz szereg szkoleń pozwalających nabyć potrzebne kompetencje mamy zamiar pomóc tym osobom wrócić na rynek pracy.

  Obecnie jest kontynuowane szkolenie komputerowe w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym i zdobywania nowych umiejętności zawodowych, które mają umożliwić uczestnikom aktywizację zawodową. W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z obsługą komputera, nauczą się korzystać z Internetu w celu poszukiwania pracy, odpowiadać w formie elektronicznej na oferty pracy, a także założą własne konto pocztowe, by móc wysłać swoje aplikacje w formie elektronicznej, poznają edytor tekstów, pracę w programie Word.

  Mamy nadzieję, że pierwszy rok realizacji projektu przez nasz Ośrodek spowoduje zainteresowanie i zaktywizowanie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.

  Zdajemy sobie sprawę, że ten proces będzie przebiegał stopniowo, jednak jeśli choć kilka osób zmieni swoje życie, uwolni się od bezrobocia i zintegruje społecznie, będziemy uważali to za sukces.

  Zdajemy sobie sprawę, że ten proces będzie przebiegał stopniowo, jednak jeśli choć kilka osób zmieni swoje życie, uwolni się od bezrobocia i zintegruje społecznie, będziemy uważali to za sukces.


  Koordynator Projektu         

  Gabriela Kasprzak           

  Koźmin Wlkp., dnia 05. 12. 2008 r.

  Nr sprawy 341/1/2008


  I N F O R M A C J A

  o rozstrzygnięciu przetargu


  Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w 2009r.

  Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. nr.223, poz.1655 ze zmianami) informuję o wyniku postępowania. W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:


  Polski Czerwony Krzyż
  Wielkopolski Zarząd Okręgowy
  61-563 Poznań ul. Górna Wilda 99
  Cena brutto 1rob/ godz. -10,69 zł.  Gabriela Kasprzak                 

  Kierownik Miejsko-Gminnego                   
  Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp.     

© MGOPS Koźmin Wlkp. 2008