Nabór

Informacja z dnia 23.09.2019r. o wynikach naboru w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp., informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Anna Parużyńska

zamieszkała Koźmin Wlkp.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka na podstawie przedłożonej dokumentacji i rozmowy kwalifikacyjnej spełniła wymagania formalne oraz w dużym stopniu wymagania dodatkowe.

Koźmin Wlkp. 2019-09-23

K I E R O W N I K

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Koźminie Wielkopolskim

/-/ Weronika Kazubek


Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.

Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Informacja z dnia 29.03.2019r. o wynikach naboru w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim na stanowisko asystenta rodziny.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp., informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na w/w stanowisko została wybrana:
Pani Milena Gęstwa
zamieszkała Kaczagórka
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, osoba ubiegająca się o zatrudnienie wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym, co rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków na przedmiotowym stanowisku, posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na w/w stanowisku.

K I E R O W N I K

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Koźminie Wielkopolskim

/-/ Weronika Kazubek


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim poszukuje pracownika na stanowisko asystenta rodziny.Szczególy poniżej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny


Informacja z dnia 26.04.2017 r. o wynikach naboru w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych
p.o. Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp., informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na w/w stanowisko została wybrana:
Pani Angelika Maria Dworniczak
zamieszkała Małgów
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się
znajomością zagadnień wymaganych na przedmiotowym stanowisku pracy, co daje gwarancję rzetelnego wykonywania
powierzonych obowiązków.
Koźmin Wlkp. 2017-04-26
p.o. K I E R O W N I K A
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koźminie Wielkopolskim
/-/ Katarzyna Płóciennik

p.o. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko referenta do spraw świadczeń wychowawczych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim.
Wymagania niezbędne:
1/obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, o którym mowa w art. 11 ust.2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona, jeżeli posiada potwierdzenie znajomości języka polskiego dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej/,
2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3/wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne, administracyjne lub o specjalności praca socjalna,
4/kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5/nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe:
1/preferowany staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego przy obsłudze świadczeń wychowawczych,
2/znajomość przepisów:
-ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i przepisów wykonawczych,
-ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i przepisów wykonawczych,
- ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
-ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
3/ znajomość programu do obsługi świadczeń wychowawczych i rodzinnych – „ Sygnity”, CAS,
4/ znajomość biegłej obsługi komputera, korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office, oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i internetu,
5/umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych,
6/umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
 1. 1.Wydawanie niezbędnych formularzy dotyczących świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów i Ustawy” Za życiem”.
 2. 2.Przyjmowanie, kompletowanie, weryfikacja i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do w/w świadczeń.
 3. 3.Przygotowywanie pism do wnioskodawców o uzupełnienie stwierdzonych w toku analizy braków dokumentacyjnych w zakresie świadczeń.
 4. 4.Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń.
 5. 5.Samodzielne pozyskiwanie lub weryfikacja od organów podatkowych, emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych drogą elektroniczną lub pisemną, informacji niezbędnych do prowadzenia postepowania administracyjnego dot. przyznawanych świadczeń.
 6. 6.Sporządzanie list wypłat świadczeń w terminach umożliwiających ich terminową realizację i po zatwierdzeniu – przekazanie do księgowości.
 7. 7.Prowadzenie spraw z zakresu koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego.
 8. 8.Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie uchylenia lub zmiany wydanych decyzji oraz w sprawie świadczeń nienależnie pobranych.
 9. 9.Sporządzanie miesięcznego zapotrzebowania na środki pieniężne.
 10. 10.Sporządzanie zaangażowania wydatków budżetowych w wyniku wydanych decyzji.
 11. 11.Przygotowywanie sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń.
 12. 12.Inne zadania przewidziane w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dziecio świadczeniach rodzinnych.
Informacja o warunkach pracy:
 1. Praca w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp., w biurze znajdującym się na parterze.
 2. Czas pracy – pełen etat – 40 godzin tygodniowo, od poniedziałku do piątku, od godz. 800do godz.1600.
 3. Stanowisko wymaga pracy przy komputerze.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. w marcu 2017 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
Wymagane dokumenty :
-wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-świadectwo potwierdzające posiadane wykształcenie lub dyplom ukończenia uczelni,
-oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Krotoszyńska 16 biuro nr 1 do dnia 20 kwietnia 2017 r do godz. 1500 (decyduje data wpływu do OPS) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych”
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji będą powiadomieni telefonicznie lub listownie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp..
Koźmin Wielkopolski, dnia 10 kwietnia 2017 r.
p.o. K I E R O W N I K A
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koźminie Wielkopolskim
/-/ Katarzyna Płóciennik

Informacja z dnia 21.03.2016 r. o wynikach naboru w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych
p.o. Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp., informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na w/w stanowisko została wybrana:
Pani Natalia Burdziąg
zamieszkała Koźmin Wlkp.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka na podstawie przedłożonej dokumentacji i rozmowy kwalifikacyjnej została najwyżej oceniona spośród kandydatów spełniających wymagania formalne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
Koźmin Wlkp. 2016-03-21
p.o. K I E R O W N I K A
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koźminie Wielkopolskim
/-/ Katarzyna Płóciennik

p.o Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko referenta do spraw świadczeń wychowawczych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim.
Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, o którym mowa w art. 11 ust.2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona, jeżeli posiada potwierdzenie znajomości języka polskiego dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej/.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne, administracyjne lub o specjalności praca socjalna.
4. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
Wymagania dodatkowe:
1. Preferowany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego przy obsłudze świadczeń rodzinnych, jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego.
2. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
3. Znajomość biegłej obsługi komputera, umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office, odpowiedniego oprogramowania oraz programów poczty elektronicznej i internetu.
4. Umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań.
5. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność, odporność na stres.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w tym: przyjmowanie wniosków, kompletowanie dokumentacji, przygotowywanie projektów decyzji, sporządzanie projektów zaświadczeń.
2. Udzielanie klientom stosownych wyjaśnień w ramach obowiązujących przepisów.
3. Sporządzanie sprawozdań.
4. Sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych.
5. Obsługa komputera i praca w programie świadczeń wychowawczych.
6. Dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
7. Prowadzenie spraw z zakresu koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego.
8. Sporządzanie miesięcznego zapotrzebowania na środki pieniężne.
9. Analizowanie wykorzystania środków i zgłaszanie wszelkich niedoborów lub nadwyżek Kierownikowi Ośrodka i Głównej Księgowej.
10. Inne zadania przewidziane w ustawach o świadczeniach wychowawczych i rodzinnych.
Informacja o warunkach pracy:
1. Praca w Miejsko –Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp., w biurze znajdującym się na parterze.
2. Czas pracy – pełen etat – 40 godzin tygodniowo, od poniedziałku do piątku, od godz. 800do1600.
3. Stanowisko wymaga pracy przy komputerze.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. w marcu 2016 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
Wymagane dokumenty :
-wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-świadectwo potwierdzające posiadane wykształcenie lub dyplom ukończenia uczelni,
- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Krotoszyńska 16 biuro nr 1 do dnia 14.03.2016 r. do godz. 1000 (decyduje data wpływu do OPS) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych”
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez p.o Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MGOPS ( http://www.mgops.kozminwlkp.pl/) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (http://bip.mgops.kozminwlkp.pl/)
Koźmin Wielkopolski, dnia 29.02. 2016 r.
p.o K I E R O W N I K A
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koźminie Wielkopolskim
/-/ Katarzyna Płóciennik
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim
Strona główna | BIP | Kontakt