Pomoc Społeczna

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego – w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia lub o zmianie sytuacji osobistej czy też majątkowej osoby lub rodziny korzystającej z pomocy – w miejscu zamieszkania bądź w innym miejscu stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza (art.8 p.1 ustawy o pomocy społecznej):

osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł;

osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł;

rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt. 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej:

ubóstwa,

sieroctwa,

bezdomności,

bezrobocia,

niepełnosprawności,

długotrwałej lub ciężkiej choroby,

przemocy w rodzinie,

potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

braku umiejętności przystosowania do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,

trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

alkoholizmu lub narkomanii,

zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Należy zaznaczyć, że samo ubóstwo nie jest podstawą do przyznania świadczeń. Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. W świetle ustawodawstwa dotyczącego pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub nie spokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Natomiast za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki z tytułu ubezpieczeń: zdrowotnego, emerytalnego, rentowych i chorobowego oraz o kwotę w wysokości alimentów świadczonych na rzecz innych osób, jednorazowe pieniężne świadczenia socjalne oraz wartości świadczeń w naturze.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia dostosowywane są nie tylko do okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, ale także do celów i możliwości pomocy społecznej.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak takiego współdziałania, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną, mogą stanowić podstawę do odmowy świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego. W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji miedzy udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

Decyzje o przyznaniu świadczeń wydawane są w formie pisemnej. Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuje Klientowi prawo do odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu.

Zasiłek stały

Prawo do świadczenia posiada osoba całkowicie niezdolna do pracy z powodu wieku (mężczyźni lat 65, kobiety lat 60) lub niepełnosprawności, jeżeli dochód osoby ubiegającej się jak i rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego.

Wymagana dokumentacja:

wniosek strony, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (stopień znaczny bądź umiarkowany),udokumentowanie sytuacji materialnej

Zasiłek okresowy

Może być przyznany osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny, w szczególności na:

długotrwałą chorobę,

niepełnosprawność,

bezrobocie.

Wymagana dokumentacja:

wniosek strony,

dokumenty obrazujące całokształt sytuacji materialnej, zawodowej, zdrowotnej, zaświadczenie o zarobkach z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku, odcinek od emerytury, renty w przypadku posiadania dofinansowania do czynszu - kserokopia decyzji, w przypadku ponoszenia kosztów leczenie- zaświadczenie lekarskie oraz rachunki za leki lub kserokopie wycenionych recept.

Zasiłek celowy

Prawo do świadczenia posiada osoba bądź rodzina, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego oraz spełniona jest jedna z w/w okoliczności.

Wymagana dokumentacja:

wniosek strony,

dokumenty obrazujące całokształt sytuacji materialnej, zawodowej, zdrowotnej, zaświadczenie o zarobkach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, w przypadku posiadania dofinansowania do czynszu kserokopia decyzji, w przypadku ponoszenia wydatków leczenia udokumentowanie tego faktu (zaświadczenie lekarskie, rachunki za leki lub kserokopie wycenionych recept).

Zasiłek celowy na żywność - Pomoc państwa w zakresie dożywiania":

osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 150 % z kwoty 542 zł;

osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 150 % z kwoty 456 zł;

posiłki dla dzieci w szkołach

Zasiłek celowy specjalny

Może być przyznany w szczególnie uzasadnionych okolicznościach przy przekroczonym kryterium dochodowym, w szczególności na pokrycie części lub całości leczenia.

Wymagana dokumentacja:

wniosek strony, dowody odzwierciedlające szczególnie trudną sytuację materialną, zawodową, zdrowotną osoby bądź rodziny, potwierdzenie sytuacji materialnej.

Usługi opiekuńcze

Wymagana dokumentacja:

wniosek strony,

zaświadczenie o stanie zdrowia oraz zaświadczenie, ze dana osoba wymaga opieki osoby drugiej,

udokumentowanie sytuacji materialno - bytowej (decyzja ZUS, odcinek od renty lub emerytury, zaświadczenie o zarobkach).

Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Wymagana dokumentacja:

wniosek strony,

zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza psychiatrę oraz zaświadczenie, że dana osoba wymaga opieki osoby drugiej, udokumentowanie sytuacji materialno-bytowej rodziny lub osoby.

Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej

Wymagana dokumentacja:

wniosek osoby ubiegającej się umieszczenie w placówce lub przedstawiciela ustawowego,

zaświadczenie lekarskie(druki do pobrania w MGOPS), zaświadczenie psychologa w przypadku upośledzenia umysłowego, aktualne badania, pisemna zgoda osoby ubiegającej się o umieszczenie i wyrażenie zgody na potrącanie odpłatności za pobyt z renty, emerytury, kserokopia decyzji z ZUS + aktualny odcinek od renty, emerytury, kserokopia dowodu osobistego.

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim
Strona główna | BIP | Kontakt