Informacje
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. ponownie ogłasza postępowanie na usługi społeczne w projekcie "Aktywny Senior"- zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Koźmin Wielkopolski". Wymagane dokumenty zamieszczone poniżej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. informuje, że postępowanie na usługi społeczne w projekcie „Aktywny Senior”- zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Koźmin Wlkp. zostało anulowane w dniu 09.10.2019r.

LOGO KDR

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.


Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w BIP MGOPS.

Nabór do projektu pn. „Aktywny Senior - zwiększanie dostępu do usług opiekuńczych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski”

W związku z realizacją przez Spółdzielnię Socjalną „VIVO” i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. projektu pn. „Aktywny Senior - zwiększanie dostępu do usług opiekuńczych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski” do wzięcia udziału w projekcie poszukiwane są osoby spełniającej następujące warunki:

- seniorzy (kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia) mieszkający na terenie całej gminy Koźmin Wlkp. Ponadto w projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnością spełniające powyższe warunki.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna seniorów poprzez udział w następujących formach wsparcia:

 1. 1.Zajęcia plastyczne (decoupage).
 2. 2.Zajęcia muzyczne (taneczne).
 3. 3.Wsparcie psychologa.
 4. 4.Wsparcie rehabilitanta.
 5. 5.Wykłady i prelekcje geriatry.
 6. 6.Udział w wydarzeniach kulturalnych (wyjazdy do kina, teatru, opery itp.).
 7. 7.Spotkania edukacyjne (Rzecznik praw konsumenta, kosmetolog, pracownik policji, doradca ds. związanych z ZUS, dietetyk).
 8. 8.Trening bezpieczna jesień (profilaktyka zadłużania, bezpieczeństwo materialne, działania zapobiegawcze przeciw wyłudzeniom i kradzieżom).
 9. 9.Trening pamięci i umiejętności poznawczych (sprawność umysłowa a wiek, techniki zapamiętywania, ćwiczenia koncentracji).
 10. 10.Trening kompetencji życiowych (zarządzanie czasem, narzędzie i metody skutecznej komunikacji i radzenia sobie ze stresem).
 11. 11.Trening kompetencji społecznych (komunikacja interpersonalna, odczytywanie komunikatów werbalnych i niewerbalnych).

Dla osób mieszkających poza miastem na terenie gminy Koźmin Wlkp. zapewniony jest dojazd na zajęcia.

Projekt realizowany przez Spółdzielnię Socjalną „VIVO” i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej finansowany jest środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

1. Projekt realizowany będzie do 31.12.2020 r.

2. Projekt zakłada udział 65 osób zamieszkałych w gminie Koźmin Wlkp. (45 kobiet, 20 mężczyzn, w tym 20 osób z niepełnosprawnością).

3. Całkowita wartość projektu wynosi 543 069,20 zł, kwota dofinansowania 515 915,74 zł.

Więcej informacji można dowiedzieć się w biurze Spółdzielni Socjalnej „VIVO” lub siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. Wszelkie pytania można zadawać także pod nr tel. +48 531 533 424 (VIVO), + 48 62 721 67 10 (MGOPS) lub poprzez
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .Aktywny senior
Terminy wypłat świadczeń w roku 2019
images
Powyższe terminy wypłat zasiłków mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie!!!!!

Przelewy bankowe realizowane są drogą elektroniczną w godzinach popołudniowych.

W związku z powyższym:

 • Klienci posiadający rachunki bankowe otrzymują wpłaty na rachunek w dniach wskazanych powyżej lub w pierwszym dniu roboczym po wskazanym terminie w poniższym terminarzu.
 • W szczególnych przypadkach wpłaty na rachunek świadczeniobiorcy nastąpią w drugim dniu roboczym po wskazanym terminie w poniższym terminarzu – w zależności od księgowania środków w danym banku.
 • Przekazy pocztowe - do końca danego miesiąca.


PROGRAM DOBRY START

Informacje o przyznaniu świadczenia w ramach Programu DOBRY START będą wysyłane poprzez pocztę e-mail z adresu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

UWAGA: Prosimy nie odpowiadać na otrzymany e-mail!

Komplet informacji nt. Programu DOBRY START znajduje się na stronie: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/

image002

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Krotoszyńskiej 16, 63-720 Koźmin Wlkp. zwanym dalej Placówką.

W Placówce został powołany Inspektor Danych Osobowych Mariusz Stasiak vel Stasek i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z art. 6 ust. 1 lit. C w ramach:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej,
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • Ustawy z dnia 7 września 2007r. O pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. O pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. O postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. O Karcie Dużej Rodziny ,
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas 5 lat od zakończenia działań.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dane mogą być przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich nie podania możliwości uzyskania świadczeń. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych.

Koźmin Wlkp. dnia 24.05.2018r.


SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "VIVO"

alt
Spółdzielnia socjalna jest szczególną formą przedsiębiorstwa i łączącego w sobie elementy przedsiębiorstwa wolnorynkowego oraz stowarzyszenia – tym samym jej cele są zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. Na zatrudnienie w spółdzielni socjalnej mogą liczyć osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobotne oraz niepełnosprawne. Podstawą prawną dla działania spółdzielni socjalnych jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.Została założona w grudniu 2013 roku przez Gminę Koźmin Wielkopolski oraz Powiat Krotoszyński. Oprócz jednostek samorządu terytorialnego swój udział w jej utworzeniu miała również Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi prowadząca Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Kaliskim. Idea utworzenia spółdzielni wynikała z partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie krotoszyńskim z 2010 r. Dzięki zaangażowaniu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Kaliskim udało się uzyskać dofinansowanie na zakup niezbędnego sprzętu oraz uruchomienie miejsc pracy. W latach 2013 - 2018 spółdzielnia utworzyła 10 nowych miejsc pracy z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Od samego początku zarząd oraz pracownicy spółdzielni aktywnie uczestniczyli w forach oraz spotkaniach dotyczących rozwoju ekonomii społecznej. W konsekwencji od 2018 r. Andrzej Piotrowski, Jerzy Fornalik oraz Dominik Radwański są członkami Wielkopolskiego Komitetu Ekonomii Społecznej. W tym samym roku Spółdzielnia Socjalna „VIVO” przystąpiła do Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

REJESTR PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE

WOJ. WIELKOPOLSKIEGO

Ośrodki wsparcia doraźnego dla bezdomnych

Schroniska i noclegownie

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim
Strona główna | BIP | Kontakt