"Stop bezrobociu-chcę pracować!"

ggfh 

 

info 

                           


logo unia2

Człowiek- najlepsza inwestycja  

                                                                                                                  Koźmin Wlkp., 05.04.2013 r.

 

I N F O R M A C J A 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. ostatni rok realizuje projekt systemowy „Stop bezrobociu – chcę pracować!” nr POKL.07.01.01-30-153/09 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).

Warunkiem uczestnictwa w w/w projekcie w 2013 r. było spełnienie łącznie 3 kryteriów wyznaczonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, a mianowicie:

  • korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej,
  • wiek aktywności zawodowej (15-64 lata),
  • niezatrudnienie lub zatrudnienie zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Podczas rekrutacji i selekcji uczestników prowadzonej w styczniu i lutym br. do udziału w projekcie zostały zakwalifikowane 23 osoby – 14 kobiet i 9 mężczyzn, spełniające powyższe warunki. Wśród wybranej grupy, 17 osób to osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krotoszynie, 6 osób jest nieaktywnych zawodowo, natomiast 3 osoby są niepełnosprawne.

Głównym celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich 14 kobietom i 9 mężczyznom dotkniętym wykluczeniem społecznym z terenu gminy Koźmin Wlkp. od stycznia do grudnia 2013 r. W ramach osiągnięcia celu głównego zrealizowane zostaną cele szczegółowe, takie jak: podniesienie kompetencji osobistych i społecznych, rozpoznanie predyspozycji osobistych do wykonywania określonego zawodu, zwiększenie aktywizacji zawodowej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, upowszechnienie pracy socjalnej oraz zagwarantowanie wsparcia finansowego. Zgodnie z harmonogramem projektu, w ramach realizacji aktywnej integracji uczestnicy projektu w określonych miesiącach będą brać udział w różnych szkoleniach, m.in.:

  • warsztaty z psychologiem – kwiecień,
  • warsztaty z doradcą zawodowym – maj,
  • szkolenia zawodowe (kurs prawa jazdy kat. B lub kat. C lub kat. D, kurs operatora koparko – ładowarki, kurs magazyniera z obsługą komputera, wózka jezdniowego i ładowarki teleskopowej, kurs profesjonalnego sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej, kurs florystyczny) – czerwiec - grudzień.

Od chwili uczestnictwa w projekcie, osoby zostały objęte pomocą w formie pracy socjalnej, a poza tym w lipcu i w grudniu wypłacone zostaną zasiłki celowe. W ramach prawidłowej realizacji projektu systemowego „Stop bezrobociu – chcę pracować!” 23 osoby podpisały kontrakt socjalny, który określa sposób współpracy między osobą a pracownikiem socjalnym w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej.

              Mamy nadzieję, że realizacja w/w projektu kolejny raz przyczyni się do poprawy sytuacji życiowej i zawodowej osób korzystających z pomocy tut. Ośrodka.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 


       

logo unia2

 Człowiek -najlepsza inwestycja

 

Koźmin Wlkp. dnia 07.01.2013r.

 

INFORMACJA

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim informuje o zakończeniu IV edycji Projektu Systemowego „Stop bezrobociu- chcę pracować!” realizowanego od 01.01.2012r- 31.12.2012r w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr POKL.07.01.01-30-153/09 Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem Projektu było rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski od 01.01.2012r- 31.12.2012r. czyli pomoc tym osobom w podniesieniu aktywności zawodowej i zapewnienie równych szans w pozyskaniu pracy. Każdy uczestnik został objęty trzema instrumentami aktywnej integracji: aktywizacją zawodową , społeczną i edukacyjną. Grupą docelową były osoby będące w wieku aktywności zawodowej , zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo korzystające z pomocy Tut. Ośrodka.

Projekt zakładał udział 23 osób 15 kobiet i 8 mężczyzn. Liczba klientów ,którzy zakończyli udział w szkoleniach zawodowych w ramach aktywnej integracji dotyczy:

- kurs prawa jazdy kat. B (06.08.2012r-10.12.2012r)- ukończyło 15 osób

- kurs prawa jazdy kat. C (01.10.2012r- 23.11.2012r.) – ukończył 1 mężczyzna

- kurs prawa jazdy kat. D (17.09.2012r-24.10.2012r)- ukończył 1 mężczyzna

- kurs opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej z językiem niemieckim (21.08.2012r-06.11.2012r) ukończyło 8 osób

- kurs magazyniera z obsługą komputera , wózka jezdniowego i ładowarki teleskopowej

( 28.08.2012r- 16.11.2012r) ukończyło 17 osób

- kurs komputerowy (19.11.2012r- 05.12.2012r) ukończyło 14 osób

W ramach projektu zorganizowano również Warsztaty Psychologiczne „ Trening kompetencji osobistych i umiejętności społecznych” w których brały udział 24 osoby, a także Warsztaty z doradcą zawodowym , którego celem było nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do powrotu na rynek pracy – uczestniczyły 23 osoby.

Wszyscy uczestnicy projektu czyli 23 osoby przeszły badania lekarskie oraz otrzymały zasiłki celowe w ramach uczestnictwa w projekcie.

Poprzez realizację kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu oraz szereg przeprowadzonych szkoleń mamy nadzieję, że uczestnicy projektu w pełni wykorzystają zdobyte umiejętności , które pozwolą im wrócić na rynek pracy.

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie się osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie „Stop bezrobociu – chcę pracować!” w roku 2013 do MGOPS w Koźminie Wlkp. do P. Ewy Wojcieszak. (biuro nr 1)

 

 


PLAKAT PROJEKTU- NABÓR 2013

 

plakat projektu

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim
Strona główna | BIP | Kontakt